JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Friday, 28 October 2016

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. Одобряване на Общ устройствен план на Община Братя Даскалови.
2. Информация за стартирането на учебната 2016/2017 година в учебните заведения на Община Братя Даскалови.
3. Информация за подготовката на Община Братя Даскалови за работа при зимни условия 2016 г.- 2017 г.
4. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект: Подземна тръба (водопровод) за водовземане от съоръжение в реката до рибарник в ПИ № 011043, местност "Високият бряг" в землището на с. Братя Даскалови.

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Роска Марийкова Атанасова от с. Партизанин.
6. Прекратяване на съсобственост на Община Братя Даскалови чрез продажба на имот в с. Мирово.
7. Учредяване право на прокарване /сервитут/ на подземен кабел високо напрежение през имоти-общинска собственост в с. Оризово.

8. Продажба на имоти - частна общинска собственост в селата Съединение и Гранит.
9. Разделяне на имот № 000199 - Полски път от V-та категория в местността "Чилтика-юг" с площ 7.318 дка по КВС на с. Оризово.
10. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на Горно ново село и с. Кольо Мариново без провеждане на търг.

НА ЗАСЕДАНИЕТО БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ И ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ДВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

11. Обединяване УПИ І и УПИ ІІ в квартал 58, съгласно ПУП на с. Опълченец одобрен със Заповед № 284/17.10.1990 година.

12. Удължаване на срока по Договор № 27/11.03.2010 година за отдадена под наем земеделска земя с НТП "лавандула", представляваща имоти № 156001, № 155001, № 154001 по КВС на с. Съединение.