JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Friday, 12 June 2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2015-2019.

2. Приемане и утвърждаване поименния и числен състав на Постоянните комисии на Общински съвет Братя Даскалови за мандат 2015 – 2019 година.

3. Актуализация на бюджета на Община Братя Даскалови за 2015 година и инвестиционната програма за капиталови разходи за 2015 година.  Приложение 1

4. Определяне размера на месечните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства.  Приложение 1

5. Избор на делегат и заместник-делегат в Общото събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия”

6. Определяне на представител на общинския съвет за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

7 . Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на община Братя Даскалови за 2015 г.

8. Приемане на Културния календар на община Братя Даскалови за 2016 г.

9. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2016 г.

10.  Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения от сградата на Общинска администрация Братя Даскалови – публична общинска собственост.

11. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения от сградата на Общинска администрация Братя Даскалови – публична общинска собственост.

12. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на с. Медово без търг.

13. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на община Братя Даскалови в извънредното Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора.

14. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Братя Даскалови.

15. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Братя Даскалови.

16. Учредяване на право на прокарване /сервитут/ на ел. кабел през имот № 020012- „Местен път” – публична общинска собственост в с. Плодовитово.

17. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП – ПРЗ и Парцеларни планове за ПИ № 059035, местност „Малкия юрт” в землището на с. Съединение.

18. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП – ПРЗ и Парцеларни планове за ПИ №076004, местност „Над село” в землището на с. Съединение.

19. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП – ПРЗ и Парцеларни планове за ПИ №000117, местност „Стублата” в землището на с. Съединение.

20. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП – ПРЗ и Парцеларни планове за ПИ №000039, местност „Мараше” в землището на с. Съединение.

21. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП – ПЗ и Парцеларни планове за ПИ №076012, местност „Мешето” в землището на с. Оризово.

 НА ЗАСЕДАНИЕТО БЯХА ВНЕСЕНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ:

22. Изработване на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV и УПИ ХV в квартал 61 по плана на село Мирово, на УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и УПИ ІХ в квартал 62 по плана на село Мирово и на УПИ І и УПИ ІІ в квартал 63 на село Мирово, ПУР /План за улична регулация/ на част от улица между осови точки 144 и 150 по плана на село Мирово, община Братя Даскалови.

23. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в село Мирово.

24. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в село Оризово.
25. Предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план в землищата на село Плодовитово и село Черна гора за нуждите на АМ „Тракия” и АМ „Марица” на територията на Община Братя Даскалови.

26. Одобряване на План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбирането, сметоизвозването и обезвреждането на отпадъците в депа или други съоръжения, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Братя Даскалови през 2016 година.         Приложение по населени места

27. Определяне възнаграждението на общинските съветници при Общински съвет Братя Даскалови.
28. Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет Братя Даскалови.