JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Friday, 16 December 2016

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

  1.     Одобрение на обща численост и структура на Общинска администрация.                                                                                     Приложение 1

 2.     Отпускане на безлихвен заем на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”.

 3.     Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на община Братя Даскалови в редовно общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – Стара Загора.

 4.     Промяна в Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Руска Маринова Димитрова от село Оризово.

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на Петра Тилева Кочева от село Черна гора.

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Златан Станчев   Ангелов от село Партизанин.

8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Атанасова Тодорова от село Партизанин.

 9. Отпускане на еднократна финансова помощ на Ангел Борисов Ангелов от село Оризово.

 10. Отдаване под наем на общинско помещение – част от читалищна сграда в село Мирово на явен публичен търг.

 11. Програма за управление и разпореждане на общински имоти през 2016 година.

 12. Промяна на собствеността на УПИ І-51, ведно с бивша здравна служба, УПИ ІІ-51 и УПИ ІІІ-51 в кв. 9 по плана на село Медово от публична в частна общинска собственост.

 13. Продажба на УПИ І-51, ведно с бивша здравна служба, УПИ ІІ-51 и УПИ ІІІ-51 в кв. 9 по плана на село Медово.

 14. Продажба на имоти – частна общинска собственост в селата Верен и Мирово.

 15. Продажба на УПИ ІХ-224 в кв. 29 по плана на село Голям дол ведно с бившата училищна сграда.

 16. Продажба на имот № 043017 – Др. произв. База с площ 3,702 дка в местността „До моста” по КВС на село Плодовитово.

 17. Отдаване под наем и аренда на общинска земеделска земя в землищата на селата Кольо Мариново и Малък дол на явен публичен търг.

 18. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на село Братя Даскалови без търг.

 19. Предоставяне под наем на част от сграда /помещение/ - частна общинска собственост в село Плодовитово на „Сдружение с нестопанска цел на ловците и риболовците ловно рибарско дружество Чирпан” град Чирпан.

 20. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Братя Даскалови, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2016-2017 година.  

 Приложение 1 - Експертно становище за определяне пазарна стойност на средно годишно рентно плащане за пасища и ливади за землищата на селищата от община Братя Даскалови

Приложение 2Правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд на територията на община Братя Даскалови

Приложение 3Годишен план за паша за стопанската 2016-2017 година

21. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план в землището на село Съединение.

 22. Изграждане на трети пункт за изход на „Тържище село Плодовитово” ЕООД.

 НА ЗАСЕДАНИЕТО БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ И ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

 23.   Промяна на вида на собствеността на имоти № 000148 – Дере от Х-та категория с площ от 19,395 дка и № 000107 – Дере от Х-та категория с площ от 4,029 дка по КВС на село Съединение от публична в частна общинска собственост.

 24.   Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение от сградата на Младежки център Братя Даскалови – публична общинска собственост.

 25.   Промяна в Постоянните комисии по „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания и спорт” и „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и нормативна уредба” към Общински съвет Братя Даскалови.

 26.   Избор на представител на община Братя Даскалови в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора.

 27.   Приемане на Декларация в подкрепа на МБАЛ - Чирпан.