JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Thursday, 19 January 2017

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 

1. Приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2017 година.
 Приложение 1 -  Приходи                               Приложение 2 - Разходи
 Приложение 3 - Разпределения на средства от преходния остатък от 2016 г.
 Приложение 4 - ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2017 г.
 Приложение 5 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС
 Приложение 6 - ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАТИ ЗА 2017 г.
 Приложение 7 - Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2017 г.
 Приложение 8 - Проекто-бюджет 2017 г. и прогнози за 2018г. и 2019 г.
 Приложение 9 – А. Структура на общинска администрация в община Братя Даскалови                                                                          Б. Обща численост на общинска администрация в община Братя Даскалови

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в  община Братя Даскалови през 2017 година.       Приложение 1

3. Промяна на характера на собствеността на общински имот № 000260 - Полски път с площ от 0,342 дка в с. Оризово.

4. Приемане на Годишен план за младежта на община Братя Даскалови за 2017 г.         Приложение 1

5 . Приемане на План за работа на  Общински съвет Братя Даскалови за първото шестмесечие на 2017 г.                                     Приложение 1

6. Приемане на отчета за дейността на МКБППМН за 2016 г. в Община Братя Даскалови.

7. Отчет на кмета на община Братя Даскалови за изпълнение през 2016 г. на Програмата за управление на община Братя Даскалови 2016 - 2019 г.                  Приложение 1