ДВАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Friday, 17 February 2017

Извънредно заседание за което бях уведомен след  15:30 часа на 15.02.2017 година. Ето и единствената точка в дневния ред:

Съгласие за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран извор при ПС „Горно Белево”, намиращи се в имот № 008080 – публична общинска собственост.