JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Friday, 17 February 2017

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. Одобряване на бюджетната прогноза на община Братя Даскалови за периода 2018 - 2020 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. 

Приложение 1                      Приложение 2

2. Актуализация на инвестиционната програма на община Братя Даскалови за 2017 година.                                               

3. Даване на предварително съгласие за определяне на трасета през имоти общинска собственост.

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на село Партизанин.
5. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на село Партизанин.

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на село Черна гора.

7. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на община Братя Даскалови в редовното общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К ЕООД – Стара Загора.

8. Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии.

9. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Братя Даскалови, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2017-2018 година.

10. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /план за регулация и застрояване/ на УПИ VІ-405 и УПИ VІІ-405 в кв.34 по плана на село Опълченец и ПУР /план за улична регулация/ на улица между ОТ 126 и ОТ 127 по плана на село Опълченец.

11. Продажба на имот № 000260 - Полски път с площ от 0,342 дка в с. Оризово и определяне на цена.

12. Продажба на УПИ Х в кв. 9 по плана на село Малък дол на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

13. Отдаване под наем на части от здравни служби в селата: Черна гора, Оризово, Плодовитово, Мирово, Опълченец, Гранит, Партизанин, Горно Белево, Братя Даскалови, Голям дол, Найденово, Сърневец, Малко Дряново, Съединение, Горно ново село, Православ, Верен и Кольо Мариново – публична общинска собственост.

14. Промяна характера на собствеността на общински имот УПИ Х-155 в квартал 29 по плана на с. Мирово и предоставянето му под наем без търг на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „МСС Фрее Енд Крейзи” град Чирпан ЕИК 177083839.