JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Wednesday, 01 November 2017

ДНЕВЕН РЕД                                               

        ПРИЕМАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД       и        ПИТАНИЯ  

1. Отмяна на Решение № 335, прието на 03.10.2017 г. от Общински съвет Братя Даскалови.

2.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора.

3.  Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /план за регулация и застрояване/ за ПИ 483, ПИ 484, ПИ 485, ПИ 486, ПИ 487 и ПИ 488 по плана на с. Опълченец и ПУР /план за улична регулация/  на улицас ОТ 164-165 до улица ОТ 166-167 като се постави нова ОТ 165 А по плана на с. Опълченец. Отпадане на озеленяването и отреждане на новообразуваните парцели за смесена многофункционална зона /СМФ/. Коригиране на югоизточния край на регулацията на с. Опълченец, така че да се тангира с КВС на с. Мирово. Да се спазят сервитутите на автомагистрала "Тракия". Нанасяне на сервитутите на въздушната мрежа средно напрежение-далекопровод 20 kV. Отмяна на Решение № 334/29.09.2017 г. по Протокол № 28/29.09.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

 4. Приемане на доклад за резултатите от междинна оценка на Общинския план за развитие на община Братя Даскалови 2014-2020.    

  ДОКЛАДА може да прочетете -- ТУКТаблицата -- ТУК

5. Отдаване под наем на явен публичен търг на общинско помещение за търговска дейност в с. Малък дол.

  6. Отдаване под аренда на имот № 000244 - Нива с площ от 21,979 дка от ІV-та категория в местността "Чилтика север" по КВС на с. Оризово чрез провеждане на публичен търг.

  7. Продажба на явен публичен търг на селскостопанска сграда - частна общинска собственост в с. Долно Ново село и определяне на първоначална тръжна цена.

8. Утвърждаване на маршрутно разписание от общинската транспортна схема.

9. Субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилна автобусна линия.

10. Входни такси за ползване на Стоково тържище и Пазар на производителите, намиращи се на територията на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД.

11. Откриване на социална услуга за предоставяне в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция" като местна дейност, финансирана от общинския бюджет. Приложение 1   Приложение 2 и 3

и допълнителните:

12. Поправка в Протокол № 28 от 29.092017 г.