Общински съвет

Published: Friday, 20 May 2016

 Колко от общинските съветници ще прочетат тези редове? Знаят ли изобщо какво е да си общински съветник? А хората, които гласуват за тях знаят ли с какво тяхното присъствие в един общински съвет би помогнал на общината? Все въпроси, които съм сигурен, че доста от Вас не са си задавали и не са мислили върху тях... Затова преди да направим какъвто и да било избор, ние трябва да знаем какво ни чака след това, трябва да гледаме макар и в близкото бъдеще, да осъзнаем каква отговорност поемаме и какви ще бъдат последствията от тези наши действия!

Общински съвет и общински съветник

  Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Общинският съвет се основава на Конституцията и законите на Република България. Той осъществява своята дейност чрез определени актове, описани в закона.

Броят на общинските съветници се определя по следния начин: ... При население на общината до 10 000 души - 13 съветници; ...Общините се отнасят към съответните групи според броя на населението в тях, въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации.

 Правомощия и задължения на Общинския съвет - определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите за промяна на територията на общината, както и на други дейности, определени със закон; - създава постоянни и временни комисии и избира техните членове; - одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината; - избира и освобождава председателя на Общинския съвет; - определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината; - приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му; - определя размера на местните такси; - приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината; - приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи; - приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон; - приема решения за създаване и одобряване на градоустройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията; - приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности; - определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура; - приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации за управлението на дарено имущество;приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях; - създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон; - прави предложения за административно - териториални промени, засягащи територията и границите на общината; - приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение; - приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението на общината по въпроси от своята компетентност; - одобрява символ и печат на общината; - удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани и други; - решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител; - упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове; - приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения; - приема вътрешен правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; - Общинският съвет може да избира обществен посредник, който съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

 Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета.

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Общинският съветник има право:

- да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

- да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

- да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

- да отправя питания към кмета.

На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание освен ако съветът реши друго. Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава членка на Европейския съюз.

 В случай че заема някоя от изброените длъжности, в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

 Общинският съветник може да участва като представител на държавата в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.