Десето заседание

Published: Thursday, 20 August 2020

Комисиите заседават на 24.08.2020 г. (понеделник) от 12:00 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 27.08.2020 г. (четвъртък) от 9:30 часа

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решения относно:

1.     Одобряване на проект за подробен устройствен план- парцелиран план /ПУП- ПП/ за обект: "Външен водопровод за ПИ с идентификатор № 53850.72.262" за обект: "Търговски крайпътен комплекс газ-бензиностанция, обслужваща сграда, КТП и паркинг в ПИ с идентификатор № 53850.72.262, местност "Чилтика-юг", в землището на село Оризово /ЕКАТТЕ 53850/, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 _________________________________________________________

 2.    Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Братя Даскалови и отчета за средствата от Европейския съюз за първо шестмесечие на 2020 година.

 

->ОТЧЕТЪТ<-

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 _________________________________________________________

  3.      Промяна на начина на трайно ползване на имоти с поземлени идентификатори 38100.70.11, 38100.73.4 и 38.100.47.1 по КККР на с. Колю Мариново.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 _________________________________________________________

4.    Отдаване под наем на УПИ VІ, УПИ VІІ и УПИ VІІІ в квартал 52 по плана на с. Горно Белево и определяне на първоначална тръжна цена.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

5.    Отдаване под наем на части от имоти и имоти, представляващи общинска земеделска земя и полски пътища за една стопанска година без търг - 2020/2021 година във всички населени места на община Братя Даскалови.

Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

_________________________________________________________

6.    Промяна на Решение № 97 по протокол № 9 от 31.07.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови за отдаване под аренда на имот, представляващ земеделска земя в село Партизанин и определяне на първоначална тръжна цена.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 _________________________________________________________

7.    Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора.

  Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 _________________________________________________________

8.    Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Мирово.

  Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови

 _________________________________________________________

9.    Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Оризово.

  Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови

 _________________________________________________________

10.    Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Братя Даскалови.

  Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови

 _________________________________________________________

  11.    Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Партизанин.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови

 

На комисиите стана ясно, че в петък /21.08.2020 г./ са входирани следните две, допълнителни, предложения за решения:


 12. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ “Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г.  за ПРОЕКТ: “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Гранит, с. Горно Белево, с. Оризово и с. Черна гора, община Братя Даскалови”.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 _________________________________________________________

  13.      Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ “Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на разходи за ДДС по Договор № 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за ПРОЕКТ: “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Гранит, с. Горно Белево, с. Оризово и с. Черна гора, община Братя Даскалови”.

  Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови