Единадесето заседание

Published: Monday, 21 September 2020

Комисиите заседават на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 12:00 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 29.09.2020 г. (вторник) от 9:30 часа

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решения относно:

1.  Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора през 2019 г. в обекти – публична общинска собственост на Община Братя Даскалови, в изпълнение на одобрената от Асоциацията по ВиК инвестиционна програма за 2019 г.

                          Докладва: Галина Радева, зам.- кмет на Община Братя Даскалови

 __________________________________________

 2.  Отдаване под наем на публичен търг на тротоарна площ, представляваща част от улица ОК 74- ОК 75 - публична общинска собственост пред УПИ  І-163 в квартал 29 по плана на с. Мирово.

                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 __________________________________________

 3.  Даване на предварително съгласие за учредяване на право на преминаване през имот с поземлен идентификатор 53624.32.59 - полски път с. Опълченец.      

                       Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 _________________________________________    

4. Одобряване актуализираната бюджетна прогноза на община Братя Даскалови за периода 2021-2023 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.     

                       Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови