Тринадесето заседание

Published: Saturday, 21 November 2020

Комисиите заседават на 23.11.2020 г. (понеделник) от 12:00 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе след комисиите.

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решения относно:

1. Приемане на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви  ->ТУК<-                                   Изменението ->ТУК<-

                           Докладва: Катя Иванова, председател на Общински съвет Братя Даскалови


     2Актуализация на бюджета на община Братя Даскалови за 2020 година.

->Приложение 1, 2 и 3<-                       

                          Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


3Предоставяне чрез дарение на имоти, общинска собственост на община  Братя Даскалови, област Стара Загора, необходими за изграждането на национален обект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2, Позиция 2: "Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив- Бургас".

                                Докладва: Галина Радева, заместник- кмет на Община Братя Даскалови


  4.  Разходване на средства, натрупани по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

                    Докладва: Емил Филипов, зам. кмет на Община Братя Даскалови


 

5.     Отдаване под наем на общински имоти в землището на с. Братя Даскалови и определяне на първоначална тръжна цена.  

                   Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови