Четиринадесето заседание

Published: Tuesday, 15 December 2020

Комисиите заседават на 16.12.2020 г. (сряда) от 12:00 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе след комисиите.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решения относно:

1.  Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година на Община Братя Даскалови на имоти общинска собственост за отдаване под аренда на публичен търг.

                                                 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  2.  Отдаване под аренда на общински имоти в землището на с. Кольо Мариново и определяне на първоначална тръжна цена.

                                                 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


             3.  Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови.

->МОТИВИ И НАРЕДБАТА<-

  Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


         
                 4.  Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците и определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2021 г.

  Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


           5.  Приемане на отчета за дейността  на МКБППМН при Община Братя Даскалови за 2020 г.

         ->ОТЧЕТ<-

                       Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


          6 .  Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2021 г.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


            7.  Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2021 г.

  Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


                  8. Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение «Ремонт на сградата на Народно читалище "Пейчо Минев - 1905г." с. Братя Даскалови» по Проект "Красива България"

  Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  9. Учредяване на право на прокарване на водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, преминаващо през имоти с поземлени идентификатори 53850.63.142, 53850.66.141, 53850.66.142 и 53850.72.145 в землището на с.Оризово.

                                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  10. Отчет на Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.06.2020 г. – 30.11.2020 г.

->ОТЧЕТ<-

Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови