Шестнадесето заседание

Published: Thursday, 21 January 2021

Комисиите заседават на 25.01.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 29.01.2021 г. (петък) от 9:30 ч..

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решения относно:

 1.    Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за I-то шестмесечие на 2021 година.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 2.    Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода 30.06.2020 г. - 31.12.2020 г.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 3.    Изграждане на система за видеонаблюдение в централната част на с. Братя Даскалови.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 4.    Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение "Патронажна грижа + в община Братя Даскалови" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +".

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 5.    Заявка за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" по Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на  всички  видове  малки  по  мащаби  инфраструктура“  по  мярка7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 14+400 /с.Братя Даскалови/ до село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 15+900 /с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец/път III-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 6.    Отчет на Кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2020 година на Програмата за управление на община Братя Даскалови 2019 – 2023 г.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 7.    Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост на Община Братя Даскалови за 2021 година.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 8.    Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Ангел Минков Демирев от с. Черна гора чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот ІІ-157 и урегулиран поземлен имот ІІ-157, квартал 24 по плана на с. Черна гора.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 9.    Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Мирово.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 10.   Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Оризово.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 11.   Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Братя Даскалови и приемане на правилата за ползването им и Годишния план за паша за стопанската 2021-2022 година.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

  12.   Приемане на Програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, получаващи социални помощи на територията на община Братя Даскалови за периода 2021-2023 г.

 Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови

________________________________________________________

13.      Създаване на нова социална услуга "Асистентска подкрепа", делегирана от държавата дейност.

 Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 14.      Определяне на представител на Община Братя Даскалови в предстоящото Извънредно Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора.

 Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

 15.      Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021 г.

 Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови

________________________________________________________

 16.      Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на община Братя Даскалови за 2020 г.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 ________________________________________________________

  17.    Утвърждаване на ред за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Братя Даскалови.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови