Двадесет и първо заседание

Published: Sunday, 20 June 2021

ДНЕВЕН РЕД:

 

Предложения за решение относно:

1.  Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за ІI-рото  шестмесечие на 2021 година.

                                        Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


2.  Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ “Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор BG06RDNP001-19.123-0001-C01/29.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Братя Даскалови по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020г. за ПРОЕКТ: "Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в с.Оризово, с.Черна гора, с.Горно Белево, община Братя Даскалови".

                                    Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


3.  Определяне на представител на Община Братя Даскалови в предстоящото Редовно Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора.

       Докладва: Емил Филипов, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови


 4.   Оптимизация на предучилищната образователна мрежа, чрез закриване на ДГ „Иглика” с. Найденово.

           Докладва: Емил Филипов, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови


5.  Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска  собственост за 2021 година на Община Братя Даскалови придобиване на сграда в село Братя Даскалови.

                       Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


6. Придобиване на право на собственост върху недвижим имот представляващ двуетажна масивна сграда, построена в общински парцел ХХVІІ-875 в кв. 89 по  плана на с. Братя Даскалови и определяне на цена.

                                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  7.  Промяна на характера на собственост от общинска публична в общинска частна   собственост на УПИ І, кв.30 с. Сърневец в едно със сграда – здравна служба, гараж и  външна тоалетна.

                                       Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  8.  Отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, за депониране на излишни земни маси при строителството на национален обект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2”, позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”.

                       Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови