Тридесет и осмо заседание

Published: Thursday, 27 October 2022

Комисиите заседават на 28.10.2022 г. (петък) от 9:30 часа.

  Заседанието на Общински съвет ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО на 31.10.2022 г. (понеделник) от 9:30 часа, при следния

    ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решение относно:

 

 1. Актуализация на  инвестиционната програма на Община Братя Даскалови  за 2022  година.    

- > ПРИЛОЖЕНИЕ: Актуализираната инвестиционна програма                               

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


2. Подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "ГРИЖА В ДОМА" по Програма "Развитие на човешките ресурси" (П РЧР) 2021-2027 и възлагане на изпълнението на услугата от общ икономически интерес.                                    

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


3.  Приемане на План за действие на Община Братя Даскалови в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 г. 

-> ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Докладва:  Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


4.  Актуализиране на членовете в състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия по чл. 64а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.от        

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


5. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска   собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост.                                   

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


6. Продажба на урегулиран поземлен имот ­ІІ в квартал 80 по плана на с. Опълченец, представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към масивна вилна сграда, собственост на Рамадан Орхан Махмудов от гр. Пловдив, ул.“Гороцвет“ № 3 и определяне на продажна цена.                                

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


7.   Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Гранит.                                  

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


8.   Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин.

                     Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови