Тридесет и девето заседание

Published: Saturday, 26 November 2022

Комисиите заседават на 28.11.2022 г. (понеделник) от 9:30 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО на 30.11.2022 г. (сряда) от 9:30 часа, при следния

     ДНЕВЕН РЕД:

   Предложения за решение относно:

 1.  Откриване на процедура за провеждане на избор на управител на общинско дружество Тържище с. Плодовитово ЕООД.                                                               Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


2. Предоставяне ползването на имоти - полски пътища по реда на чл. 37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

                              Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


3. Утвърждаване на месечни лимити на средствата за заплати на работещите служители в дейност "Общинска администрация" и дейност "Здравен кабинет в детска градина и училище".


4.  Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора.    


5. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови на имоти общинска собственост.


6. Отдаване  под наем на публичен търг на УПИ І и УПИ ІІ  кв. 54 по плана на с. Мирово и определяне на първоначални тръжни наемни цени.


7.  Промяна характера на собствеността на поземлен имот с идентификатор № 56811.17.32 от общинска публична в общинска частна собственост.


8.  Продажба на поземлен имот с идентификатор № 56811.17.32 - общинска частна собственост.

  Точки 3-8  Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


На комисиите стана ясно, че ще има и 

т. 9 Приемане на ДЕКЛАРАЦИЯ

Относно: Инвестиционно намерение за изграждане на кариера за добив на варовици от „Агро Ерг“ ЕООД в концесионна площ „Орманите“ на територията на село Тюркмен, община Брезово, област Пловдив