Четиридесет и първо заседание

Published: Saturday, 17 December 2022

Комисиите заседават на 19.12.2022 г. (понеделник) от 9:30 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО на 21.12.2022 г. (сряда) от 9:30 часа, при следния

     ДНЕВЕН РЕД:

   Предложения за решение относно:

  1.  Актуализация на Бюджета на Община Братя Даскалови за 2023 година

Приложение 1

Приложение 2 - Актуализирана инвестиционна програма за 2023 г.


 2.  Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците и определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2023 г.


 3. Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2023 г.


 4. Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2023 г

--> ПРОГРАМАTA 2023 г. <--


 5. Подаване на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 - УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ и BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА по Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021-2027 г.


 6.  Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Мирово.


  7.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора.