Четиридесет и второ заседание

Published: Friday, 20 January 2023

 

 

Комисиите заседават на 24.01.2023 г. (понеделник) от 9:30 часа.

   Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 27.01.2023 г. (петък) от 9:30 часа, при следния

     ДНЕВЕН РЕД:

   Предложения за решение относно:

 

 1. Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за I-то шестмесечие на 2023 година.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


 2. Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода  30.06.2022 г. - 31.12.2022 г.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


 3. Отчет на Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на  Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

 Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


              4.  Отчет на кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2022 година на  Програмата за управление на община Братя Даскалови 2019 – 2023 г.

 Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 5. Приемане на нова Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ на територията на община Братя Даскалови.

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 6.  Приемане на отчета за дейността на МКБППМН на община Братя Даскалови за 2022 г.

Докладва:  Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


7.  Приемане на отчета за изпълнението на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2022 г.  

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


8Приемане на Общински годишен план за младежта за 2023 г.

Докладва:  Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


9.  Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване натериторията на Община Братя Даскалови и приемане на правилата за ползването ими Годишния план за паша за стопанската 2023-2024 година.

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови