Петдесето заседание

Published: Sunday, 27 August 2023

Комисиите заседават на 29.08.2023 г. (вторник) от 9:30 часа.

    Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 31.08.2023 г. (четвъртък) от 9:30 часа, при следния

      ДНЕВЕН РЕД:

    Предложения за решение относно:

 

 1.  Общинска стратегия за личностното развитие на децата и учениците в община Братя Даскалови  2023-2024 година.

След комисиите предложението доби следния --> ВИД, който ще бъде подложен на гласуване.


 2. Приемане на декларация относно второ инвестиционно намерение за изграждане на кариера за добив на варовици от "Агро Ерг" ЕООД в концесионната площ "Орманите" на територията на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив.


 3. Одобряване на проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ на   улица с осови точки - о.т. 126, о.т. 260, о.т. 132 и о.т. 133 и План за регулация /ПР/ за обхвата на кв. 76, кв. 77, кв. 78, кв. 79 и кв. 79а и кв. 80 по плана на с. Черна гора, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора.


 4. Продажба на урегулиран поземлен имот ­XIX-27 в квартал 81 по плана на с. Оризово, представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към масивна жилищна сграда, лятна кухня, гараж и стопански постройки, собственост на Анета Юлиянова Асенова от с. Оризово и определяне на продажна цена.


5. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година на Община Братя Даскалови на имоти - частна собственост за закупуване от Общината.


 6. Закупуване на имоти с поземлени идентификатори № 56811.57.2 и № 56811.57.3 по КККР на с. Плодовитово.


 7. Отдаване под наем на помещение със склад в читалищната сграда, построена в УПИ I-365, кв. 31 по плана на с. Оризово – публична общинска собственост на явен публичен търг.


 8. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово.