Седмо заседание

Published: Thursday, 25 April 2024

Комисиите заседават на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 9:30 ч.

Седмото заседание на ОбС Братя Даскалови ще се проведе на 29.04.2024 г. (понеделник) от 9:30 ч.

ДНЕВЕН РЕД:

    Предложения за решение относно:

1.    Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства считано от 01.01.2024 година.


 2.    Утвърждаване на месечни лимити на средствата за заплати на работещите служители в бюджетните дейности в община Братя Даскалови.


 3.    Отчет за дейността и финансовото състояние на читалищата в община Братя Даскалови за 2023 г. 


 4.    Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Братя Даскалови за 2024 г.       

Приложение


 5.    Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година на Община Братя Даскалови на имоти общинска собственост.


 6.    Продажба на имот УПИ VI в квартал 24 по плана на с. Медово - общинскачастна собственост на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжнацена.


7.    Даване на принципно съгласие при извършване на процедури по промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, да се провеждат процедури за промяна предназначението на полски пътища, в пътища с трайна настилка, с цел осигуряване на „Транспортен достъп“ към съответния поземлен имот, като процедурите са за сметка на собственика /заинтересованото лице/ 


 8.    Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен планПУП-ПРЗ, Парцеларни планове за Ел. и ВиК схеми /връзки/ към него иПУП-ПП /Пътна връзка/ за ПИ с идентификатор 56811.9.59 в местност„Бозалъка“ в землището на с. Плодовитово, община Братя Даскалови,област Стара Загора. 


 Вносители:

т. 1, т. 2, т. 3, т. 6 т. 7 и т. 8 -  Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови

 т. 4 и т. 5  -  Емил Филипов, зам. кмет на Община Братя Даскалови