Второ заседание

Published: Monday, 25 November 2019

Комисиите заседаваха на 25.11.2019 г.  (понеделник) от 9:30 часа.

Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 29.11.2019 г. (петък) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.         Създаване на постоянни комисии при Общински съвет Братя Даскалови за мандат 2019- 2023 година и определяне числеността и състава им.

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС


2.         Одобряване   на броя  на кметовете и  кметските наместници  в  структурата на Общинска администрация Братя Даскалови

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


3.       Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметове на кметства считано от 12.11.2019 година.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


4.          Определяне на представител от Общински съвет Братя Даскалови за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС


5.         Избор на делегат и заместник-делегат в Общото събрание на Регионалната асоциация на общини „Тракия” (РАО „Тракия”).

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС


6.  Одобряване на проект за подробен устройствен- план схема към Подробен устройствен план в границите на урбанизираната територия на с. Гранит по улица с осова точка 84, осова точка 84а, осова точка 86а с обща дължина 168 м. и подробен устройствен план – парцеларен план за поземлен имот 17717.36.466 и поземлен имот 17717.36.467 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гранит с обща дължина 389 м. за обект: „Кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на приемо-предавателна станция № 6292 на „Теленор България” ЕАД.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината