Осмо заседание

Published: Monday, 22 June 2020

Комисиите заседават на 25.06.2020 г. (четвъртък) от 12:00 часа.

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 29.06.2020 г. (понеделник) от 9:30 часа

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Предложения за решения относно:


1.    Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за ІI-то шестмесечие на 2020 година.

->ПЛАНЪТ<-

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови


  2.    Отдаване под аренда на имоти в землището на с. Медово на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


3.    Отдаване под наем на имот с поземлен идентификатор 16691.8.134 по КККР на с. Горно Белево.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  4.    Продажба на урегулиран поземлен имот XXXVII-111 в квартал 1 по плана на с. Оризово- частна общинска собственост на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  5.    Промяна на начина на трайно ползване на части от имоти с поземлени идентификатори 70531.154.1, 70531.155.1 и 70531.156 по КККР на с. Съединение.

Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  6.    Отчет на Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови за изпълнение решенията но Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.12.2019 г. - 31.05.2020 г.

-> ОТЧЕТЪТ <-

Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


7.    Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови, отчета за капиталовите разходи и отчета за средствата от Европейския съюз за 2019 година.

 

-> ОТЧЕТИТЕ ТУК <-

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  8.    Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Братя Даскалови за 2020 г.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  9.    Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в паралелките на СУ "Христо Ботев" с. Братя Даскалови, ОУ "Д-р Петър Берон" с. Мирово и ОУ "Г.С.Раковски" с. Партизанин за учебната 2020/2021 г.

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


  10. Промяна на Решение №74 по протокол №7 от 27.05.2020 г. на Общински съвет- Братя Даскалови за отдаване под аренда на имоти, представляващи земеделска земя в селата: Сърневец, Плодовитово, Опълченец, Кольо Мариново, Мирово и Черна гора.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  11. Определяне на представител на Община Братя Даскалови в предстоящото Редовно Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за  активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора.

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


  12. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Черна гора.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови