ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Wednesday, 21 March 2018

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Братя Даскалови.

2.  Приемане на годишния отчет и баланса за 2017 г. на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД.

3. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" по мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция на общински път 82К1001 от път Ш-664 км 14+400 / с. Братя Даскалови/ до с. Гранит, общински път 82К2002 от път Ш-664 км 15+900 /с.Братя Даскалови/ до с. Верен и общински път 82К2006 с. Мирово /път П-66/ - с. Опълченец /път Ш-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови", сключен между Община Братя Даскалови и ДФ "Земеделие".

4.   Продажба на УПИ IX в квартал 84 с площ от 590 кв.м. по плана на с.Оризово на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

5. Отдаване под аренда на имоти № 008044 - Изоставено трайно насаждение от VІІІ-ма категория с площ от 27.465 дка в местността „Кайряка” и № 008133 - Нива от V-та категория с площ от 10.092 дка в местността „Кайряка” по КВС на с. Горно Белево чрез провеждане на публичен търг.


6.  Отдаване под наем на бивше училище в УПИ I, кв. 26 по плана на с. Медово на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

7.   Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ и предварително съгласие за промяна на отреждане на терен „за озеленяване” между улици с осови точки 134, 135, 136 и 137 в УПИ I - за парк в кв.91 по плана на с. Оризово.

8.  Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ и предварително съгласие за промяна на отреждане на терен „за озеленяване” в кв. 9 в УПИ XIV- за градина в кв. 9 по плана на с. Черна гора.

9. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ и предварително съгласие за промяна на отреждане на терен „за озеленяване” в кв.8 в УПИ XVIII- за градина в кв.8 по плана на с. Черна гора.

10.   Дейността и финансовото състояние на читалищата в общината за 2017 г.

11. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Братя Даскалови