ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Tuesday, 25 September 2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

1. Внасяне на мотивирано предложение до Министерство на икономиката за промяна собствеността на язовири, намиращи се на територията на община Братя Даскалови.

2. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Братя Даскалови за периода 2019 - 20121 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

3. Промяна на числеността на персонала в дейност "Дейности по почивното дело".

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на село Мирово.

5. Изработване на Изменение на общ устройствен план /ОУП/ на Община Братя Даскалови.

6. Отказ за изкупуване на имот, собственост на наследници на Иван Иванов, представляващ имот № 25 в квартал 8 по плана на село Найденово.