Четвърто заседание

Published: Thursday, 23 January 2020

Комисиите заседават на 27.01.2020 г.  (понеделник) от 13:00 часа.

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 31.01.2020 г. (петък) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане план за работата на Общински съвет  Братя Даскалови за І-то шестмесечие на 2020 година.

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС


2. Отчет на Катя Иванова, председател на Общински съвет Братя Даскалови за дейността на Общински съвет Братя Даскалови и на  неговите комисии  за периода 01.05.2019 г. – 31.12.2019 г.

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС


3. Определяне на представител на Общински съвет Братя Даскалови в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС


4. Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на община Братя Даскалови за 2019 г.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


5. Предоставяне на право на прокарване върху части от имоти публична общинска собственост в урбанизираната територия на село Православ, във връзка с изграждане на линеен обект- елемент на техническата инфраструктура, представляващ  "Инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 30 kW в урегулиран поземлен имот XI-217, квартал 37".

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


6. Предоставяне на право на прокарване върху части от имоти публична общинска собственост в урбанизираната територия на село Православ, във връзка с изграждане на линеен обект- елемент на техническата инфраструктура, представляващ  "Инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 30 kW в урегулиран поземлен имот ІІI-252, квартал 46".

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


7. Предоставяне на право на прокарване върху части от имоти публична общинска собственост в урбанизираната територия на село Православ, във връзка с изграждане на линеен обект- елемент на техническата инфраструктура, представляващ  "Инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 30 kW в урегулиран поземлен имот Х-30, квартал 8".

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


8. Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Андон Георгиев Костов от гр. Пловдив чрез продажба на  частта на общината в урегулиран поземлен имот VІІІ-650, квартал 58 по плана на с.Братя Даскалови.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


9. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Братя Даскалови за периода 2019 - 2023 г.

->СТРАТЕГИЯТА<-

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


10. Отчет на Кмета на Община  Братя Даскалови за изпълнение през 2019 година на Програмата за управление на община Братя Даскалови 2016 - 2019 г.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


11.  Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Братя Даскалови за периода  2020-2023.                                                              

  -> ПРОГРАМАТА <-                                              Докладва: Иван Танев, кмет на общината


 

12. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2020 г.

Докладва: Емил Филипов,заместник- кмет на общината


13. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Найденово.

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС