Пето заседание

Published: Wednesday, 05 February 2020

Комисиите заседават на 07.02.2020 г.  (петък) от 13:00 часа.

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 12.02.2020 г. (сряда) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Предложения за решение относно:

1. Приемане на бюджета на община Братя Даскалови за 2020 година.

Приложение 1 - Приходи                 Приложение 2 - Разходи

Приложение 3 - Разпределения на средства от преходния остатък от 2019 г.

Приложение 4 - ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.

Приложение 5 -Разчет на субсидията за капиталови разходи по §00-98, която се предлага за трансформиране за текущи ремонти на улици в населените места съгласно чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г.

Приложение 6 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2020 г.

Приложение 7 - ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАТИ ЗА 2019 г.

Приложение 8 - А. Структура на общинска администрация           

                      - Б. Обща численост на общинска администрация в община Братя Даскалови

 Приложение 9 - Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2020 г.

Приложение 10 - Проекто-бюджет 2020 г. и прогнози за 2021 г. и 2022 г. - ПРИХОДИ

                                   - Проекто-бюджет 2020 г. и прогнози за 2021 г. и 2022 г. - РАЗХОДИ

Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


2. Приемане на Програмаза управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Братя Даскалови за 2020 година.

->ПРОГРАМАТА<-

Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


3. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Братя Даскалови и приемане на приемане на правилата за ползването им и Годишния план за паша за стопанската 2020-2021 година.               

  ->ПЛАН<-               ->СПИСЪК<-

Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


4. Приемане на Програма за управление на община Братя Даскалови за периода 2019-2023 година.

->ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.<-

Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


5. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на на община Братя Даскалови в редовното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора.

Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови