Осмо заседание

Published: Wednesday, 22 May 2024

Комисиите заседават на 23.05.2024 г. (четвъртък) от 9:30 часа.

    Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 27.01.2024 г. (понеделник) от 9:30 ч..

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.    Отмяна на Решение № 79, прието на 29.04.2024 г. от Общински съвет Братя Даскалови


 2.    Продажба на урегулиран поземлен имот VІІ-343 в квартал 59 по плана на с.Опълченец, представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост къммасивна жилищна сграда, собственост на М. А. Л. от с. Опълченец, община БратяДаскалови и определяне на продажна цена.


 3.    Отдаване под наем на помещение част от павилион в с. Славянин в УПИ Іобщ., кв.7 по плана на с. Славянин – частна общинска собственост безпровеждане на търг


 4.    Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Гранит


 5.    Одобряване на партньорство по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.


 Вносители:  т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 -  Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови

 т. 5  -  Емил Филипов - зам. кмет на Община Братя Даскалови