ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Saturday, 22 June 2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

1. Прехвърляне на право на собственост върху УПИ ХІІ в квартал 42 по плана на с. Плодовитово чрез продажба на Иванчо Андонов и определяне на цена.

2. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Плодовитово.

3. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Оризово.

 4. Откриване на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели от община Братя Даскалови за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г.

5. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG05M9OP001-2.040-0009, по процедура: BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

6. Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в паралелките на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово, ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин и СУ „Хр. Ботев” с. Братя Даскалови за учебната 2019/2020 г.


7. Отчет на Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на Общински съвет - Братя Даскалови за периода 01.12.2018 г. – 31.05.2019 г.

--->Отчет<---


8. Дарение на имоти общинска  собственост  на     Министерство      на   транспорта, информационните технологии   и  съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив–Бургас, Фаза2“, позиция 5 „Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово“.

На комисиите бе предложена и следната допълнителна докладна:

9.