ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Published: Thursday, 22 August 2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП- Парцеларен план за обект: ”Оптичен кабел: Братя Даскалови – Горно Белево – Партизанин – Черна гора – Оризово - Опълченец – Мирово, с отклонение Оризово - Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора с подобект: ”Отклонение Оризово – Гранит, общ.Братя Даскалови, обл. Стара Загора”

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

 

2. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП - Парцеларен план за обект  „Оптично трасе с.Оризово – с.Опълченец, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора”  с обща дължина 2750м, от които 1580м в землището на с.Оризово и 1170м в землището на с.Опълченец на „К и Г Унисат –ТВ” ООД

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

 

3. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план за обект „Оптично трасе в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора – връзка със съществуващ кабел с. Братя Даскалови – с. Оризово” с обща дължина 1678 м. на „К и Г Унисат –ТВ” ООД

 

                        Докладва: Иван Танев – кмет на общината

 

4. Одобряване изработен проект за ПУП – ПЗ /план за застрояване/  за обхвата на кв.39, кв.40 и кв.32 по плана на с.Партизанин, община Братя Даскалови

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

 

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

 

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Горно ново село

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

 

8. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

 

9. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

 

10. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови

 

Докладва: Петко Михайлов – председател на ОбС

 

11. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация”  ЕООД - Стара Загора

 

                        Докладва: Иван Танев – кмет на общината

 

12. Разделяне Поземлен имот 53624.1.204, област Стара Загора, община Братя Даскалови, с. Опълченец, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Пасище, площ 36490 кв.м., стар номер 000204, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-533/22.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

 

Докладва: Емил Филипов  – зам.- кмет на общината

 

13. Предоставяне за безвъзмездно ползване и управление за нуждите на РУ - Полиция, участък към община Братя Даскалови, на лек автомобил: марка – Мазда, модел – Премаци, с рег.номер СТ 0087 ВВ, № на рама – JMZCP19R201141874, на двигателя – RF713641, цвят – Син металик, заедно с всички принадлежности, отнасящи се към него

 Докладва: Емил Филипов  – зам.- кмет на общината

 

14. Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

 

                        Докладва: Иван Танев – кмет на общината

 

15. Продажба на 2 броя асфалтови площадки в с. Найденово

 

Докладва: Емил Филипов  – зам.- кмет на общината

 

16. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ “Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 14+400 /с.Братя Даскалови/ до село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 15+900 /с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец /път III-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“

 

Докладва: Иван Танев – кмет на общината

 

17. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ “Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № 24/07/2/0/00575 от 21.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Реконструкция на общински път SZR1001 от път III-664 км 14+400 /с.Братя Даскалови/ до село Гранит, общински път SZR2002 от път III-664 км 15+900 /с.Братя Даскалови/ до с.Верен и общински път SZR2006 с.Мирово /път II-66/ – с.Опълченец /път III-565/ от км 1+400 до км 1+920, община Братя Даскалови“, сключен между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие“

 

      Докладва: Иван Танев – кмет на общината