Трето заседание

Published: Wednesday, 18 December 2019

Комисиите заседават на 19.12.2019 г.  (четвъртък) от 13:00 часа.

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 23.12.2019 г. (понеделник) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 г.

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС


2. Актуализация на бюджета за 2019 година и капиталовия списък на община Братя Даскалови.

 

-> КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2019 година

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


3. Отчет на Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.06.2019 г. – 30.11.2019 г.

->ОТЧЕТ<-

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


4. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците и определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2020 г.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


5. Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2020 г.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


6. Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2020 г.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


7. Отчет за дейността на МКБППМН при Община Братя Даскалови за 2019 година.

 

->ОТЧЕТ<-

Докладва: Емил Филипов, зам.-кмет на общината


8. Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС


9. Приемане на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Братя Даскалови (2020 - 2029 г.).

 

->ПРОГРАМАТА<-

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


10. Определяне на представител на Община Братя Даскалови в предстоящото Извънредно Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


11. Определяне на представител на Община Братя Даскалови за член на Общото събрание на Агенцията за регионално и икономическо развитие – Стара Загора.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


12. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Найденово.

 Докладва: Иван Танев, кмет на общината


13. Продажба на урегулиран поземлен имот VII-99 в квартал 21 по плана на с. Опълченец, представляващ терен – частна общинска собственост към жилищна сграда, собственост на Радка Рускова от гр. Пловдив.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


14. Одобряване на проект за подробен устройствен-парцеларен план за обект: „Оптичен кабел: Бр.Даскалови – Г. Белево – Партизанин – Черна гора – Оризово – Опълченец – Мирово, с отклонение Оризово – Гранит, общ. Бр. Даскалови, обл. Ст.Загора с подобект: Отклонение Оризово – Гранит  с обща дължина 4134 м , от които 1835м. по  Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Оризово  и  2299 м  по  Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Гранит.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


15. Одобряване на проект за подробен  устройствен план – парцеларен план за обект: Оптично трасе в землището на с. Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, във връзка със съществуващ оптичен кабел  с. Братя Даскалови – с.Горно Белево – с.Партизанин – с.Черна гора – с.Оризово.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


16. Одобряване на проект за подробен устройствен- парцеларен план за обект: „Оптично трасе: с. Оризово – с. Опълченец  с обща дължина 2608 м. , от които 1565м. по  Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Оризово и 1043 м по Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Опълченец.

Докладва: Иван Танев, кмет на общината


 17. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС

 

18. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС

 

19. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС

 

20. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС