Шесто заседание

Published: Sunday, 24 March 2024

  Комисиите заседават на 25.03.2024 г. (понеделник) от 9:30 ч.

Шестото заседание на ОбС Братя Даскалови ще се проведе на 27.03.2024 г. (сряда) от 9:30 ч.

ДНЕВЕН РЕД:

    Предложения за решение относно:

1.      Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.

--> МОТИВИ                                --> ИЗМЕНЕНИЯТА В ПРАВИЛНИКА

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Об щински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2023 – 2027 г.


 2.      Приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД.


 3.      Актуализация на Входни такси и размер на наеми на Стоково тържище и Пазар на производителите, намиращи се на територията на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД.


 4.      Определяне на представител на Община Братя Даскалови в предстоящото Редовно Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора. 


 5.      Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора през 2023 г. в обекти – публична общинска собственост на Община Братя Даскалови, в изпълнение на одобрената от Асоциацията по ВиК инвестиционна програма за 2023 г.


 6. Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективностпри системата за външно изкуствено осветление в 8 населени места в община Братя Даскалови” по процедура чрез подбор BG-RRP-4.028 "ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО
ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2" Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост” с приоритетни оси „Нисковъглеродна икономика”.


 7.      Приемане на актуализиран разчет за финансиране на капиталови разходи на община Братя Даскалови за 2024 година.

-->ПРИЛОЖЕНИЕ 1


 8.      Утвърждаване на численост в бюджетна дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” към Общинска администрация Братя Даскалови.


 9.      Одобряване на бюджетна прогноза на община Братя Даскалови за периода 2025-2027 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

-->ПРОГНОЗАТА


 10.  Избор на форма на управление на горските територии – собственост наИзбор на форма на управление на горските територии – собственост наОбщина Братя Даскалови. 


 11.  Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост.


 12.  Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Оризово.


 13.  Отдаване под наем на помещение в училищната сграда на с. Малко Дряново в УПИ ІІ -общ., кв.24а по плана на с. Малко Дряново – частна общинскасобственост без провеждане на търг.


14.  Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на съсобствени УПИ І-429, кв.33 и УПИ Х-430, кв.33 по плана на с. Православ.


 15.  Продажба на урегулиран поземлен имот І в квартал 57 по плана на с. Мирово, представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост къмжилищна сграда, собственост на И. А. И. от с. Мирово, община Братя Даскалови,обл. Стара Загора и определяне на продажна цена. 


 16.  Продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ-961 в квартал 83 по плана на с. Оризово, представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към жилищна сграда, собственост на А. Д. А. от с. Оризово, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора и определяне на продажна цена.


 17.  Продажба на имоти УПИ - I-475, II-474 и III-473 в квартал 4 по плана на с. Медово - общинска частна собственост на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.


 18.  Допълнително включване на свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване към Приложение № 1 от Решение № 40/31.01.2024 г. 


19.  Приемане на Програма за закрила на детето в община Братя Даскалови за 2024 г. 

-->ПРОГРАМАТА ЗА 2024 г.


 20.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин. 

 21.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Партизанин. 

 22.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора. 


 23.  Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение «Насърчаване на туристическите дейности в община Братя Даскалови чрез закупуване на мобилна сцена и оборудване за провеждане на туристически мероприятия, представящи традиционното местно културно наследство».


 Вносители:

от т. 1, т. 2 и т. 3, т. 20 - 22  - Катя Иванова - председател на ОбС  Братя Даскалови

т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 11, т. 14, т. 15, т. 16 и т. 17 -  Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови

 т. 4, т. 10, т. 12, т. 13, т. 18, т. 19 и т. 24  -  Емил Филипов, зам. кмет на Община Братя Даскалови