Пето заседание

Published: Saturday, 10 February 2024

 Комисиите заседават на 12.02.2024 г. (понеделник) от 9:30 ч.

Петото заседание на ОбС Братя Даскалови ще се проведе на 14.02.2024 г. (сряда) от 9:30 ч.

ДНЕВЕН РЕД:

    Предложения за решение относно:

 1.  Приемане на бюджета на община Братя Даскалови за 2024 г.

Приложение 1 ПРИХОДИ

Приложение 2 РАЗХОДИ

Приложение 3 Разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г. по функции и дейности по бюджета за 2024 г.

Приложение 4 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Миналогодишното Приложение 5 Списък на обектите по 00-98 "Резерв" - липсва през 2024 година

Приложение 5 Индикативен годишен за сметките за средства от ЕС за 2024 г.

Приложение 6 Численост на персонала и средства за месечни заплати през 2024 г.

Приложение 7

А. Структура на общинска администрация в община Братя Даскалови за 2024 г.

В. Обща численост на общинска администрация в община Братя Даскалови за 2024 г.

Приложение 8 Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно през 2024 г.

Приложение 9 Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 година и прогнозни показатели за периода 2025 - 2026 година.

Приложение 10

 През тази година липсва и Приложение 12 Доклад от кмета на общината за нуждата от трансформация на средства


2.  Издаване на запис на заповед от община Братя Даскалови в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и Министерство на земеделието, храните и горите, и заповед  на Заместник-министъра и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ за календарната 2024 г.


 3.  Приемане на Програма за  управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2024 година.

-> ПРОГРАМАТА (Здравната служба в село Верен Е ВКЛЮЧЕНА!)


 4.  Кандидатстване на Община Братя Даскалови с проектно предложение „Модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж в с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови” към Фонд „Социална закрила”.


 5.  Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.


 6.   Отпускане на еднократна финансова помощ. 


Вносители:

т. 1 и т. 3 -  Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови

т. 2, т. 4 и т. 5  -  Емил Филипов, зам. кмет на Община Братя Даскалови

 

 

от т. 6 - Катя Иванова - председател на ОбС  Братя Даскалови