Шесто заседание

Published: Saturday, 07 March 2020

Комисиите заседават на 09.03.2020 г.  (понеделник) от 13:00 часа.

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе 30 минути след комисиите, въпреки, че бе предвидено за 12.03.2020 г. (четвъртък) от 9:30 часа

ДНЕВЕН РЕД:

Предложения за решения относно:

 

1.    Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора през 2019 г. в обекти - публична общинска собственост на Община Братя Даскалови в изпълнение на одобрената от  Асоциацията по ВиК инвестиционна програма за 2019 г.

 Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


 2.    Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД.

Докладва: Катя Иванова - председател на ОбС Братя Даскалови


3.    Издаване на запис на заповед от община Братя Даскалови в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите  местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 138 от 21.10.2016 г. сключено между Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" и Министерство на земеделието, храните и горите.

Докладва: Иван Танев - кмет на община Братя Даскалови


4.    Одобряване бюджетна прогноза на Община Братя Даскалови за периода 2021- 2023 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

Докладва: Иван Танев - кмет на община Братя Даскалови


5.    Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства считано от 01.01.2020 година.
                                                                                                              Докладва: Иван Танев - кмет на община Братя Даскалови


6.    Субсидиране на обществения превоз по линиите от утвърдените маршрутни разписания на общинската и областна транспортна схеми.

Докладва: Иван Танев - кмет на община Братя Даскалови


 7.    Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Партизанин.

 8.    Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Мирово.

            9.    Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Партизанин.

10. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Черна гора.

 Докладва: Катя Иванова  - председател на ОбС Братя Даскалови