Седмо заседание

Published: Thursday, 28 May 2020

Комисиите заседават на 21.05.2020 г.  (четвъртък) от 13:00 часа.

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 27.05.2020 г. (сряда) от 9:30 часа

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

Предложения за решения относно:

 

 

1.   Изменение на общ устройствен план на община Братя Даскалови.

 Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


 2.    Отчет за дейността и финансовото състояние на читалищата в Община Братя Даскалови за 2019 г.

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 3.    Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Братя Даскалови за 2021 г.

 

             ->ГОДИШЕН ПЛАН<-

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 4.    Приемане на Програма за закрила на детето в Община Братя Даскалови за 2020 г.

                 ->ПРОГРАМАТА<-

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 5.    Приемане на общинска стратегия за личностното развитие на децата и учениците в Община Братя Даскалови за 2019-2020 г.

               ->СТРАТЕГИЯТА<-

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 6.    Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Братя Даскалови за 2020 г.

             ->ГОДИШЕН ПЛАН<-

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 7.    Приемане на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови.

 

      ->ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА!!!<-

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 8.    Промяна на собствеността на поземлен имот с идентификатор 46588.200.135, с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР №РД -18- 368/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 05.11.2019 г., Адрес на поземления имот с. Малко Дряново, Площ: 1645 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор : няма, Номер по предходен план: 000135, Съседи: 46588.200.72, 46588.200.10, 46588.200.132, 46588.36.22, 46588.36.139, 46588.21.136 и 46588.200.2, общинска публична собственост на Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568

 Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


9.    Промяна на собствеността на поземлен имот с идентификатор 46588.200.72, с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР №РД -18- 368/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение., Адрес на поземления имот: местност........, Площ: 2344 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор : няма, Номер по предходен план: 000072, Съседи: 46588.200.8, 46588.200.7, 46588.80.72, 46588.200.6, 46588.200.5, 46588.200.10, 46588.200.135, 46588.20.72, 46588.200.2, 46588.200.12 и 46588.200.1, общинска публична собственост на Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568

 Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


10. Безвъзмездно предоставяне за ползване на част от имот / сграда/ - публична общинска собственост, намираща се в УПИ ХХVIII- 874, кв. 89, съгласно ПУП на с. Братя Даскалови.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 11. Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Нейко Джанков Делчев и Цеца Янкова Делчева от гр. Стара Загора чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот ІІІ-189, квартал 21 по плана на с Братя Даскалови.

Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 12. Промяна в състава на Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане и услуги.

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 13. Освобождаване от заплащане на наем на ползватели и наематели на общински помещения, които са преустановили дейността си в следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 14. Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови.

 

            ->ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА!!!<-

  Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 15. Отдаване под наем на имоти с поземлен идентификатор 55484.7.281 и 55484.7.282 по КККР на с. Партизанин.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 16. Отдаване под наем на имот с поземлен идентификатор 16691.8.134 по КККР на с. Горно Белево.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 17. Промяна на начина на трайно ползване на имоти с поземлени идентификатори 16852.35.37 и 16852.42.6 по КККР на с. Горно Ново Село.

 Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


 18. Предоставяне на право на прокарване и преминаване през части от имоти публична общинска собственост в урбанизираната територия на село Гранит за изграждане на линеен обект- елемент на физическата инфраструктура, представляващ "Кабел НН за външно захранване на базова станция № 6292 на Теленор България ЕАД гр. София в поземлен имот с идентификатор 17717.36.467".

 Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


 19. Отдаване под наем на имоти, представляващи земеделска земя в селата: Сърневец, Плодовитово, Опълченец, Кольо Мариново, Мирово и Черна гора.

 Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


 20. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP004-7.001-0041-C01 от 06.06.2019 г. от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по:

Процедура:

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Процедурачрез подбор:

№ BG06RDNP001-7.001

Подмярка 7.2.:

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Мярка 7:

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Проект:

"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови”

   21. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане на разходи по ДДС  по Договор № BG06RDNP004-7.001-0041-C01 от 06.06.2019 г. от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по:

Процедура:

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Процедурачрез подбор:

№ BG06RDNP001-7.001

Подмярка 7.2.:

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Мярка 7:

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Проект:

"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови”

 


22. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Черна гора.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови


 В НАЧАЛОТО НА ЗАСЕДАНИЕТО БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ /и ПРИЕТИ (без моя глас)/

СЛЕДНИТЕ ТРИ ТОЧКИ:

  23. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Верен.

 Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС Братя Даскалови


 24. Продажба на поземлен имот с идентификатор 46588.200.72, с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-368/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение., Адрес на поземления имот: местност ……., Площ: 2344 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:  За селскостопански, горски, ведомствен път, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000072, Съседи: 46588.200.8, 46588.200.7, 46588.80.72., 46588.200.6, 46588.200.5, 46588.200.10, 46588.200.135, 46588.20.72, 46588.200.2, 46588.200.12 и 46588.200.1, общинска частна собственост на Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568 на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  25. Продажба на поземлен имот с идентификатор 46588.200.135, с. Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-368/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.11.2019 г., Адрес на поземления имот с. Малко Дряново, Площ: 1645 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:  За селскостопански, горски, ведомствен път, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000135, Съседи: 46588.200.72, 46588.200.10, 46588.200.132, 46588.36.22, 46588.36.139, 46588.21.136 и 46588.200.2, общинска частна собственост на Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568 на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови