Девето заседание

Published: Friday, 24 July 2020

Комисиите заседават на 27.07.2020 г. (понеделник) от 12:00 часа.

  Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 31.07.2020 г. (петък) от 9:30 часа

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 Предложения за решения относно:

 1.  Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

                    ->ОТЧЕТЪТ<-                  

Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


          2.   Прекратяване на правомощията на инж. Иван Стоянов Танев в качеството му на представляващ Община Братя Даскалови в колективния върховен и колективния управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и избор на нов представляващ Община Братя Даскалови в органите на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Брезово, Братя Даскалови”.

Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


             3.  Отказ за изкупуване на жилищна сграда в общински имот УПИ ІІ-203, кв.25 с. Плодовитово- частна общинска собственост.

   Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


               4.   Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и "РИКО -77" ЕООД от гр. Чирпан чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот І-207, квартал 212 по плана на с. Братя Даскалови.

                        Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 5.  Отдаване под аренда на имот в землището на с. Партизанин на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

                                        Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  6. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Братя Даскалови за 2020 г.

->Приложение 1 - Актуализирана инвестиционна програма за 2020 година<-

                                    Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 7. Промяна на Решение № 89 по протокол № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

                                   Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 8.  Формиране на самостоятелни и слети паралелки под установения минимум с не по-малко от 10 ученици за учебната 2020/2021 година.

                     Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 9Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища и Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 година.

                                 Докладва: Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови


 10. Отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, за депониране на излишни земни маси при строителството на национален обект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, фаза 2", позиция 5 "Модернизация на железопътен участък Оризово- Михайлово".

                                       Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  11.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител от село Оризово.

                          Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови