Седемнадесето заседание

Published: Thursday, 18 February 2021

Комисиите заседават на 23.02.2021 г.  (к) от 12:00 часа.

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 26.02.2020 г. (петък) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Предложения за решение относно:

1. Приемане на бюджета на община Братя Даскалови за 2021 година.

Приложение 1 - Приходи                

Приложение 2 - Разходи

Приложение 3 - Разпределения на средства от преходния остатък от 2020 г.

Приложение 4 - ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2021 г.

Приложение 5 -Разчет на субсидията за капиталови разходи по §00-98, която се предлага за трансформиране за текущи ремонти на улици в населените места съгласно чл. 87 от ЗДБРБ за 2021 г.

Приложение 6 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2021 г.

Приложение 7 - ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА ЗА ЗАПЛАТИ ЗА 2020 г.

Приложение 8 - А. Структура на общинска администрация           

                      - Б. Обща численост на общинска администрация в община Братя Даскалови

 Приложение 9 - Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2021 г.

Приложение 10 - Проекто-бюджет 2021 г. и прогнози за 2022 г. и 2023 г. - ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Приложение 11 План на разходите по населени места за 2021 година, планирани и отчитани от кметовете и кметските наместници

Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


2.   Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета  на  общината и кметове на кметства считано от 01.01.2021 година.

              Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови 


   3.  Отмяна на Решение № 224 от 17.12.2012 г., взето с Протокол № 19 от 17.12.2012 г. на Общински съвет Братя Даскалови и приемане на ново решение за определяне на минимални тръжни цени на имотите, представляващи земеделски земи – общинска собственост при отдаването им под наем и аренда.

                             Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


 4 .  Отдаване под аренда на земеделска земя в землищата на с.Верен, с.Черна гора, с.Горно Белево, с.Оризово, с.Найденово, с.Опълченец, с.Сърневец и с. Плодовитово на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

                      Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


 5.   Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година на Община Братя Даскалови на имоти общинска собственост за отдаване под наем на публичен търг.

                  Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


  6.  Отдаване  под наем на публичен търг на УПИ ІІ, кв. 56 и УПИ І и УПИ ІІ в кв. 72 по плана на с. Мирово и определяне на първоначална тръжна цена.

                           Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


7.   Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и „СИ ВАТ – 13” ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 206230960 чрез продажба на частта на общината в урегулирани  поземлени имоти І-617, ІІ-617 в квартал 62 и ІV- 643 в кв.65 по плана на с.Гранит.

                                                              Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


8.  Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот в с. Оризово

                                     Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


9.  Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора.

->МАТЕРИАЛИ, ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2021 г.<-

                          Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови


10.  Промяна на Решение № 154 от 29.01.2021 г. прието с протокол № 17 от 29.01.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

                      Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


 11.  Приемане на Програма за закрила на детето в община Братя Даскалови за 2021 г.

                    Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


 12. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови.

             Докладва: Иван Танев, кмет на община Братя Даскалови