Осемнадесето заседание

Published: Thursday, 25 March 2021

 Комисиите заседават на 26.03.2021 г. (петък) от 12:00 часа. ОНЛАЙН

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе ОНЛАЙН на 31.03.2020 г. (сряда) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Предложения за решение относно:

 

1.   Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД.

                      Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


 2.   Отпускане на безвъзмездна помощ на служител на "Тържище с. Плодовитово" ЕООДПлодовитово“ ЕООД

                         Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


 3.  Субсидиране на  обществения превоз по линиите от утвърдените маршрутни  разписания на общинската и областна транспортни схеми.

                                  Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


 4.  Даване на съгласие за разходване на финансови средства представляващи възстановени месечни обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.

                               Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


  5.  Одобряване бюджетна прогноза  на община Братя Даскалови за периода  2022-2024 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

                                    Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


 6.   Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора през 2020 г. в обекти – публична общинска собственост на Община Братя Даскалови, в изпълнение на одобрената от Асоциацията по ВиК инвестиционна програма за 2020 г.

                     Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


 7. Отмяна на Решение № 191 от 25.09.2012 г., взето с Протокол № 15 от 25.09.2012 г. на Общински съвет Братя Даскалови и приемане на ново решение за определяне на вида на жилищата - общинска собственост.

Докладва: Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови


 8.  Включване на имоти - общинска собственост в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година на Община Братя Даскалови.

                         Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  9 .  Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и "Вита Соларе" ООД гр. Пловдив, ЕИК 205825122 чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот ІІ-61 в квартал 7 по плана на с. Партизанин. 

                      Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 10. Продажба на УПИ І, кв. 41 по плана на с. Православ - частна общинска собственост- прилежащ терен към сграда без провеждане на търг.

                                              Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  11.  Отдаване под наем на публичен търг на УПИ VІ, кв. 50 и УПИ ХІІ в кв. 50 по плана на с. Гранит, помещения за търговска дейност в с. Братя Даскалови и с. Плодовитово и определяне на първоначални тръжни наемни цени.

                          Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  12.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово

  13.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора

                       Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови