Двадесет и второ заседание

Published: Saturday, 24 July 2021

Комисиите заседават на 27.07.2021 г. (вторник) от 12:00 часа. ОНЛАЙН

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе ОНЛАЙН на 30.07.2020 г. (петък) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 Предложения за решение относно:

 

 

1.  Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода  01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

                                      Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


  2.  Отчет на Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решениятана Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.12.2020 г. – 30.06.2021 г.

                           Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  3. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора.

 Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


4.  Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост в с.Сърневец за отдаване под наем без  търг.                                       

 5.  Отдаване под наем на  здравна служба с.Сърневец – частна общинска собственост без провеждане на търг. 

   Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 6.  Отдаване под наем на части от имоти и имоти , представляващи общинска зем.земя и полски пътища за една стопанска година без търг -  2021/2022 година във всички населени места на община Братя Даскалови.

                                     Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 7.  Одобряване проект за изменение на ПУП-план за улична регулация /ПУР/ на улица с осови точки 124 - 126 и План за регулация /ПР/ по реда на параграф 8 от преходни разпоредби /ПР/ на ЗУТ за УПИ І-212 и УПИ ІІ-214 в квартал 26 по плана на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, изработен на основание чл.124а, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 199 от 28.04.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

                               Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 8.  Формиране на самостоятелни и слети паралелки под установения минимум не по-малко от 10ученици за учебната 2021/2022 година.         

9.  Утвърждаване  на изключение от минималната численост на учениците в паралелките на СУ "Христо Ботев" с. Братя Даскалови, ОУ "Д-р Петър Берон" с. Мирово и ОУ "П. К. Яворов" с. Гранит за учебната 2021/2022 година.

                                    Докладва: Емил Филипов, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови

  ____________________________________________________________________________________
 

 10.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово.