Двадесет и трето заседание

Published: Tuesday, 24 August 2021

Комисиите заседават на 24.08.2021 г. (вторник) от 9:30 часа. ОНЛАЙН

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе ОНЛАЙН на 27.08.2021 г. (петък) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решение относно:

 

1.  Актуализация на  бюджета и инвестиционната програма на община Братя Даскалови  за 2021 година.

 Докладва: Емил Филипов, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

      ___________________________________________________________________________

 2. Заявка за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" по Договор № 24/07/2/0/00569 от 26.06.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за ПРОЕКТ: “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови”.

                       ___________________________________________________________________________

 3.  Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Опълченец.         

          ______________________________________________________

  4. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Мирово.         

                                            Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

           _____________________________________________________

 5. Предложение за одобряване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ за  ПИ с идентификатор53624.34.11 в местността „Чингела“ по кадастралната карта на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови, обл. Стара Загора, и Парцеларни планове за Ел. и ВиК връзки за обект „Крайпътен комплекс-Бензино-газ станция, мотел, обекти за обслужване и Тир-паркинг“ с отреждане на имота за Обществено обслужване „Оо, съгласно разпоредбата на чл.129, ал.1  на ЗУТ.

                      Докладва: Емил Филипов, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови