Двадесет и четвърто заседание

Published: Thursday, 23 September 2021

Комисиите заседават на 24.09.2021 г. (петък) от 9:30 часа. ОНЛАЙН

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе ОНЛАЙН на 29.09.2021 г. (сряда) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решение относно:

 

1.    Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Братя Даскалови (2021-2028).

                                 Докладва: Емил Филипов, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови

2. Приемане на Програма за опазване на околната среда на територията на община  Братя Даскалови (2021-2028).

                                       Докладва: Емил Филипов, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови

 3. Отмяна на Решение № 149 от 29.01.2021 г. прието с протокол № 17 от 29.01.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови

                     Докладва: Емил Филипов, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови              

4.  Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Опълченец                  

     Докладва: Галина Радева, заместник  - кмет на Община Братя Даскалови


   5.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Гранит

   6.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора

                                             Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови