Двадесет и осмо заседание

Published: Monday, 24 January 2022

Комисиите заседават на 24.01.2022 г. (понеделник) от 9:30 часа. ОНЛАЙН

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе ОНЛАЙН на 28.01.2022 г. (петък) от 9:30 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решение относно:

1.   Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за I-во шестмесечие на 2022 година.

                                                Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


 2.  Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода  30.06.2021 г. - 31.12.2021 г.

                                              Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


 3. Отчет на Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

                        Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


           4.  Отчет на кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2021 година на Програмата за управление на община Братя Даскалови 2019 – 2023 г.

                        Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 5.  Проект N 297 “Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови”.

Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


                6.  Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ “Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор BG06RDNP001-19.123-0001-C01/29.12.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Братя Даскалови по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020г. за ПРОЕКТ: "Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево, община Братя Даскалови".

                         Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 7.   Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022 г.

                        Докладва:  Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


 8.  Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Братя Даскалови и приемане на правилата за ползването им и Годишния план за паша за стопанската 2022-2023 година.

 

                               Докладва: Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови