Двадесет и девето заседание

Published: Tuesday, 22 February 2022

Комисиите заседават на 24.02.2022 г. (четвъртък) от 9:30 часа. ОНЛАЙН

 Заседанието на Общински съвет ще се проведе ОНЛАЙН на 28.02.2022 г. (понеделник) от 9:30 часа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

Предложения за решение относно:

1.  Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Братя Даскалови.


 

2.  Промяна на Решение № 249 от 31.03.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови и отмяна на Решение № 436 от 24.08.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови за промяна на Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане.


3. Предоставяне за безвъзмездно управление на общински гараж № 3 с площ 24 кв. м. в  жилищен блок № 1 в кв. 89 по плана на село Братя Даскалови.


4.  Приемане на отчета за изпълнение на Културния календар на община Братя Даскалови за 2021 г.


5. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Найденово.

 

 Всички предложения докладва:  Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови