Петдесет и първо заседание

Published: Monday, 11 September 2023

Комисиите заседават на 12.09.2023 г. (вторник) от 9:30 часа.

    Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 14.09.2023 г. (четвъртък) от 9:30 часа, при следния

      ДНЕВЕН РЕД:

    Предложения за решение относно:

 

1.  Приемане на бюджета на община Братя Даскалови за 2023 г.

Приложение 1 ПРИХОДИ

Приложение 2 РАЗХОДИ

Приложение 3 Разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по функции и дейности по бюджета за 2023 г.

Приложение 4 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Приложение 5 Списък на обектите по 00-98 "Резерв"

Приложение 6 Индикативен годишен за сметките за средства от ЕС за 2023 г.

Приложение 7 Численост на персонала и средства за месечни заплати през 2023 г.заплати

Приложение 8

А. Структура на общинска администрация в община Братя Даскалови за 2023 г.

В. Обща численост на общинска администрация в община Братя Даскалови за 2023 г.

Приложение 9   Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно през 2023 г.

Приложение 10    Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 година и прогнозни показатели за периода 2025 - 2026 година.

Приложение 11

 

Приложение 12 Доклад от кмета на общината за нуждата от трансформация на средства


 2. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови, отчета за капиталовите разходи, отчета за средствата от Европейския съюз за 2022 г.

Приложение 1 По приходите

Приложение 2  По разходите          1- 9 страница                             10 - 18 страница

Приложение 3 Отчет за изпълнение на инвестиционната програма през 2022 година

Приложение 4 Отчет на средствата от Европейски съюзз към 31.12.2022 г.

Към 31 декември размерът на общинския дълг е 81 062 лв, съгласно Приложение 1 от ФО - 8 на МФ


 3. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета  на  общината и кметове на кметства считано от 01.09.2023 година.


 4. Заявка за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд "Земеделие" по Договор № BG06RDNP001-19.123-0001 от 29.12.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г. за Проект „Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в с.Оризово, с.Черна гора, с.Горно Белево, община Братя Даскалови”, сключен между Община Братя Даскалови, Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и  ДФ „Земеделие“.