Петдесет и второ заседание

Published: Saturday, 07 October 2023

Комисиите заседават на 10.10.2023 г. (вторник) от 9:30 часа.

     Заседанието на Общински съвет ще се проведе на 12.10.2023 г. (четвъртък) от 9:30 часа, при следния

       ДНЕВЕН РЕД:

     Предложения за решение относно:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Братя Даскалови и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Братя Даскалови.


 2.  Актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година на Община Братя Даскалови.


 3.  Отдаване под наем на явен публичен търг на УПИ І, кв. 85 по плана на с. Оризово.


 4.  Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Гранит.


 5.  Отпускане на еднократна стипендия за постигнати отлични резултати в учебната  дейност.


 6.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора.

 7.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора.

 8.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора.

 9. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Братя Даскалови.


Вносители: от т. 6 до т. 9 включително - Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови

 т. 2 и т. 4  -  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

 т. 1  -  Галина Радева, зам. кмет на Община Братя Даскалови

 т. 3 и т. 5  -  Емил Филипов, зам. кмет на Община Братя Даскалови