Второ заседание

Published: Friday, 24 November 2023

Комисиите заседават на 27.11.2023 г. (понеделник) от 9:30 часа.

Второто заседание на Общински съвет ще се проведе на 30.11.2023 г. (четвъртък) от 9:30 часа, при

         ДНЕВЕН РЕД:

     Предложения за решение относно:

1.   Създаване на постоянни комисии при Общински съвет Братя Даскалови за мандат 2023-2027 година и определяне числеността и състава им.


2.  Определяне на представител от Общински съвет Братя Даскалови за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).


3. Избор на делегат и заместник-делегат в Общото събрание на Регионалната асоциация на общини „Тракия” (РАО „Тракия”).


 4. Членство на Председателя на ОбС Братя Даскалови в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС РБ).


5. Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора.


6. Кандидатстване на Община Братя Даскалови пред Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проектно предложение: „Комбинирано спортно игрище“ в двора на ОУ „Христо Ботев“ с. Оризово, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 36 по плана на с. Оризово, община Братя Даскалови“.


7. Одобряване  на броя на кметовете и кметските наместници в структурата на Общинска администрация  Братя Даскалови.


8. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета  на   общината и кметове на кметства считано от 08.11.2023 година.


9. Актуализиране на годишните арендни цени по договори за отдаване на общински земеделски земи под аренда.


10Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост.


 11Промяна на характера на собствеността на УПИ VІІІ-454 в кв. 67 по плана на с. Верен от общинска публична в общинска частна собственост.


12. Отдаване под наем на помещение - част от здравна служба - публична общинска собственост в с. Братя Даскалови.


13.  Издаване на запис на заповед от община Братя Даскалови в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № ВG06RDNP001-7.017-0043-С01 от 21.09.2023 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в с. Братя Даскалови, с. Черна гора и с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”, сключен между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие”.


 14.  Издаване на запис на заповед от община Братя Даскалови в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане  за ДДС по договор № BG06RDNP001-7.017-0043-С01 от 21.09.2023 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в с. Братя Даскалови, с. Черна гора и с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”, сключен между Община Братя Даскалови и ДФ „Земеделие”.


 15. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора.

 16. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора.

 17. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Гранит.

 18. Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Черна гора.


 Вносители:

от т. 1 до т. 4 включително и от т. 15 до т. 18 включително - Катя Иванова - председател на ОбС  Братя Даскалови

т. 5 и от т. 7 до т. 14 включително  -  Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови

т. 6  -  Емил Филипов, зам. кмет на Община Братя Даскалови