Трето заседание

Published: Thursday, 14 December 2023

Комисиите заседават на 18.12.2023 г. (понеделник) от 9:30 ч.

Третото заседание на ОбС Братя Даскалови ще се проведе на 21.12. (четвъртък) от 9:30 ч.

         ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2023-2027 година.

-> ПРАВИЛНИКЪТ<-


 2.  Определяне на представител на Общински съвет Братя Даскалови в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.


 3.  Предоставяне ползването на имоти - полски пътища по реда на чл. 37 в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.


 4.  АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИТА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА 2023 г.

Приложение 1 Приходи и Разходи

АКТУАЛИЗИРАНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА:

Приложение 1 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023 ГОДИНА

Приложение 2 АКТУАЛИЗИРАНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2023 ГОДИНА


 5.  Приемане на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2024 година.


 6Програма за развитие на читалищната дейност в община Братя Даскалови през 2024 година.

->ПРОГРАМАТА<-


 7Приемане на отчета за дейността  на МКБППМН на  община Братя Даскалови за 2023 година.

->ОТЧЕТЪТ<-


 8.  Приемане на Програма за извършване на общественополезни дейности от безработни лица, получаващи социални помощи на територията на Община Братя Даскалови за периода 2024-2030 година.


 9Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците  и определяне на размера на такса за битови отпадъци в община Братя Даскалови за 2024 година.

-> СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 2023 и 2024 ГОДИНИ


10.  Отмяна на Решение №12, прието на 30.11.2023 г. от Общински съвет Братя Даскалови и частична отмяна на Решение № 11, прието на 30.11.2023 г. от Общински съвет Братя Даскалови в частта му по т. 26 от т. І.


 Вносители:

от т. 1 до т. 3 включително о - Катя Иванова - председател на ОбС  Братя Даскалови

т. 9 -  Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови

от т. 5 до т. 8 и т. 10  -  Емил Филипов, зам. кмет на Община Братя Даскалови