Четвърто заседание

Published: Friday, 26 January 2024

Комисиите заседават на 29.01.2024 г. (понеделник) от 9:30 ч.

Четвъртото заседание на ОбС Братя Даскалови ще се проведе на 31.01. (сряда) от 9:30 ч.

         ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

1 Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за I-то шестмесечие на 2024 година.


 2.  Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода 30.06.2023 г. – 31.12.2023 г.


 3.  Отчет на инж. Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение  решенията на Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.


 4.  Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора.


 5.  Приемане на Доклад от резултата от Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Братя Даскалови за периода  2014-2020 г.


 6.  Отчет на кмета на Община Братя Даскалови за изпълнение през 2023 година на Програмата за управление на община Братя Даскалови 2019 – 2023 г.


 7. Приемане на отчета за изпълнението на Културния календар на Община Братя Даскалови за 2023 г.


 8.  Приемане на Програма за управление на община Братя Даскалови за периода 2023-2027 година.

ПРОГРАМАТА<-


9. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Братя Даскалови за мандат 2023 - 2027 г.

СТРАТЕГИЯТА<-


 10. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2024 г.


 11.  Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Братя Даскалови и приемане на правилата за ползването им и Годишния план за паша за стопанската 2024-2025 година.


 12Разходване на средства, дължими за отчисления по реда на чл. 60, ал. 2, т. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за обезвреждане на общински отпадъци в клетка 1 на обект "Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора" през 2024 г.


 13.  Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на с. Оризово.  


Вносители:

от т. 1, т. 2 и т. 13  - Катя Иванова - председател на ОбС  Братя Даскалови

т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 8 -  Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови

от т. 7, т. 11 и т. 12  -  Емил Филипов, зам. кмет на Община Братя Даскалови