Тридесето заседание

Published: Saturday, 26 March 2022

 Комисиите заседават на 28.03.2022 г. (понеделник) от 9:30 часа. ОНЛАЙН

  Заседанието на Общински съвет ще се проведе ОНЛАЙН на 31.03.2022 г. (четвъртък) от 9:30 часа, при следния

   ДНЕВЕН РЕД:

 Предложения за решение относно:

1.  Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора.


 2. Приемане и одобряване на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора през 2021 г. в обекти – публична общинска собственост на Община Братя Даскалови, в изпълнение на одобрената от Асоциацията по ВиК инвестиционна програма за 2021 г.


 3. Приемане на Програма за  управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2022 година.


 4. Промяна на характера на собствеността на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, с. Малко Дряново – от общинска публична  в общинска частна собственост.


 5.  Продажба на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.1, с. Малко Дряново – частна общинска собственост на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.    


6.  Продажба на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, с. Малко Дряново – частна общинска собственост на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.


 7.  Покупка на  имот с поземлен идентификатор 46588.12.5 с. Малко Дряново – частна собственост.


 8. Продажба на  УПИ VІІ-61 в квартал 9 по плана на с. Долно ново село в едно с построената в него едноетажна полумасивна сграда, бивша здравна служба – частна общинска собственост на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.


9. Продажба на  УПИ V-54, кв.3 по плана на с. Оризово – частна общинска собственост на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.   


10. Отдаване под наем на  помещение в УПИ Х-155, кв.29 по плана на с. Мирово – частна  общинска собственост без провеждане на търг.


11. Отдаване под наем на язовир с поземлен идентификатор 10673.500.50 по КККР на с. Верен и определяне на първоначална тръжна цена.


 12. Отдаване  под наем на публичен търг на УПИ ХХ-763, кв.96 с. Братя Даскалови с. Братя Даскалови, и определяне на първоначална тръжна наемна цена.          


13.  Отдаване  под наем на публичен търг на помещение за търговска дейност /кафе – аперитив / в читалищна сграда с. Братя Даскалови / ПИ 435, кв.89/ и определяне на първоначална тръжна наемна цена. 


14.  Отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с. Гранит, с. Марково и с. Долно ново село  на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.


15. Отказ за изкупуване на съсобствен имот в с. Оризово  

Всички предложения за решения са от Иван Танев - кмет на Община Братя Даскалови