Тридесет и първо заседание 2022 г.

Published: Friday, 15 April 2022

Комисиите заседават на 15.04.2022 г. (петък) от 9:30 часа. ОНЛАЙН

  Заседанието на Общински съвет ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО на 20.04.2022 г. (сряда) от 9:30 часа, при следния

    ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решение относно:

 

1. Приемане бюджета на община Братя Даскалови за 2022 година.

Приложение 1 - Приходи

Приложение 2 - Разходи

Приложение 3 - Разпределение на средстват от преходния остатък от 2021 година.


Приложение 4 - ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА 2022 г.


ДОКЛАД към Приложение 5 -  Списък на обектите по § 00-98, за които се предлага да бъдат финансирани с трансформирана целева субсидия за капиталови разходи за текущи ремонти през 2022 г.


Приложение 6 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2022 г.


Приложение 7 - Численост на персонала и средства за месечни заплати през 2022 г.

---------------------------------------------------------------------

Приложение 8 -  А. Структура на общинска администрация за 2022 г.
                            Б. Обща численост на общинска администрация за 2022 г.

---------------------------------------------------------------------

Приложение 9 - Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно за 2022 г.


Приложение 10 - Прогнози за Бюджети за 2023 г., 2024 г. и 2025 години- Приходи и Разходи


Приложение 11 - План на разходите по населени места за 2022 г., планрани и отчитани от кметове и кметски наместници.

Приложение 12 - Разходи по населени места извън плана за разходи.

Приложение 13 - Инвестиции по населени места.

                          Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


2. Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметове на кметства, считано от 01.04.2022 2022 година.   

                        Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


3.  Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. на Тържище с. Плодовитово ЕООД.

                              Докладва:  Катя Иванова - председател на ОбС Братя Даскалови


4. Определяне на представител на Община Братя Даскалови за член на Общото събрание на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

 Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


5. Издаване на запис на заповед от Община Братя Даскалови в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., във връзка със Споразумение за изпъл   нение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие №  РД 50 – 138 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ и Министерство на земеделието, храните и горите, и заповед  на Заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. д-р Момчил Неков за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ за календарната 2022 г.


6. Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и  учениците в община Братя Даскалови за 2022 г.                                                      

  -> ПЛАНЪТ <-


7.  Приемане на Програма за закрила на детето в община Братя Даскалови за 2022 г.

-> ПРОГРАМАТА <-


8. Дейността и финансовото състояние на читалищата в община Братя Даскалови за 2021 г.

Предложения за решения от 5 до 8 докладва:  Емил Филипов - зам. кмет на Община Братя Даскалови


9.  Промяна на характера на собствеността на имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, с. Малко Дряново – от общинска публична  в общинска частна собственост.    

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


10.  Продажба на  имот с поземлен идентификатор 46588.20.72, с. Малко Дряново – частна общинска собственост на публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


11. Включване в Програмата за  управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. на Община Братя Даскалови на имоти общинска собственост за отдаване под аренда на публичен търг.


12.  Отдаване под аренда на земеделска земя в землището на с. Сърневец на явен публичен търг и определяне на първоначална тръжна цена.

Предложения за решения 11 и 12 докладва:  Емил Филипов - зам. кмет на Община Братя Даскалови


13.  Отмяна на Решение № 176 от 31.03.2021 г., взето с Протокол № 85 от 31.03.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови и приемане на ново решение за определяне на вида на жилищата - общинска собственост.

 Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


14.  Отдаване под наем на явен публичен търг на жилище /апартамент/ - частна общинска собственост и определяне на първоначална тръжна цена.

Докладва:  Емил Филипов - зам. кмет на Община Братя Даскалови


15Предоставяне чрез дарение на имоти, общинска собственост на община Братя Даскалови, област Стара Загора, необходими за изграждането на национален обект "Рехабилитация на железопътния  участък Пловдив - Бургас, Фаза 2, Позиция 5: "Модернизация на железопътен участък Оризово - Михайлово".

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


16Прекратяване на съсобственост между община Братя Даскалови и Георги Янев Стойков от гр. Казанлък чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот ІХ-23, квартал 11 по плана на с. Горно Белево.

Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


17.  Предоставяне на мандат и съгласуване на позицията на представителя на Община Братя Даскалови в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Стара Загора.

 

Докладва: Галина Радева - зам. кмет на Община Братя Даскалови