Тридесет и пето заседание

Published: Wednesday, 20 July 2022

Комисиите заседават на 22.07.2022 г. (петък) от 9:30 часа.

  Заседанието на Общински съвет ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО на 28.07.2022 г. (четвъртък) от 9:30 часа, при следния

    ДНЕВЕН РЕД:

  Предложения за решение относно:

 

1.   Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода   01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.   

            ->ОТЧЕТЪТ<-                                Докладва: Катя Иванова, председател на ОбС  Братя Даскалови


  2.   Отчет на Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови, за изпълнение решенията на Общински съвет Братя Даскалови за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

->ОТЧЕТЪТ<-                                  Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


  3. Предложение за приемане и одобрение на План за интегрирано развитие на Община Братя Даскалови за период 2021 - 2027 г.    

-> ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 2021 - 2027 г.              

       -> Приложение 1         -> Приложение 2        -> Приложение 3

                            Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


 4. Формиране на самостоятелни и слети паралелки под установения минимум с не по-малко от 10 ученици за учебната 2022/2023 година.

         Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


  5. Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища и Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 г.

                       Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови


6. Одобряване изработен  ПУП-ПР /План за регулация/ и ПУР /План за улична регулация/  за регулация /ПР/ за  кв. 35, кв. 34, кв. 33, кв. 22, кв. 45 и кв. 44 по плана на село Братя Даскалови, одобрен със Заповед № 900 от 3.08.1981 г. на кмета на община Братя Даскалови, област  Стара Загора.


               7.  Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост.


 8. Продажба на урегулиран поземлен имот ­ІІІ - 116 в квартал 26 по плана на с. Мирово, представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към жилищна сграда, собственост на Елена Иванова Станчева от с. Мирово, община Братя Даскалови, обл.Стара Загора и определяне на продажна цена.


9. Продажба на урегулиран поземлен имот  ХVІІ-598, кв.85 с. Братя Даскалови представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към жилищна сграда, собственост на Златка Атанасова Троева от с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора и определяне на продажна цена.


10. Продажба на урегулиран поземлен имот ­ІV-408 в квартал 71 по плана на с. Оризово, представляващ прилежащ терен - частна общинска собственост към жилищна сграда, собственост на Георги Димитров Георгиев от гр.Пловдив, община Пловдив, обл.Пловдив и определяне на продажна цена.


11. Отдаване под наем на части от имоти и имоти, представляващи общинска земеделска земя и полски пътища за една стопанска година без търг -  2022/2023 година във всички населени места на община Братя Даскалови.


12.  Прекратяване на съсобственост между Община Братя Даскалови и Петър Иванов Попов от гр. Казанлък чрез продажба на частта на общината в урегулиран поземлен имот ХVII-357, квартал 7 по плана на с. Сърневец.

    т.6 - 12 Докладва:  Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови


13.  Отмяна на Решение № 301 от 20.04.2022 г., взето с Протокол № 301 от 20.04.2022 г. на Общински съвет Братя Даскалови и приемане на ново решение за определяне на вида на жилищата – общинска собственост


14. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година на Община Братя Даскалови на имот общинска собственост.


15. Отдаване под наем на явен публичен търг на жилище /апартамент/ – частна общинска собственост и определяне на първоначална тръжна цена.

т.13 - 15 Докладва: Емил Филипов, заместник - кмет на Община Братя Даскалови